Thitilak Consultant

ให้บริการที่ปรึกษา ด้านพัฒนาองค์การ
พัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์กับองค์กรลูกค้า

การโค้ชเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ทุก ๆ ระดับ และจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับการสร้างความสอดคล้องและสมดุลระหว่าง
การพัฒนาตนเองของพนักงานและเป้าหมายขององค์การ

Thitilak Training

Thitilak Coaching

เราเป็น one stop service ด้านงาน HR&OD
คิดถึงเรื่องการบริหารคน คิดถึงเรา

Thitilak Consultant ให้บริการที่ปรึกษาด้าน

พัฒนาองค์การ พัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์

กับองค์กรลูกค้า

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคเอกชนหรือภาครัฐ ที่ปรึกษาจะวิเคราะห์องค์กรในมิติต่างๆ เพื่อมุ่งที่จะแก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับการลดข้อบกพร่อง และการเพิ่มศักยภาพขององค์กรผ่านทางพนักงานและระบบงาน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์และระบบงาน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทาง และความต้องการขององค์กร

ทำไมถึงต้องเลือก

Thitilak Consultant

ที่ปรึกษาของเราจะให้คำปรึกษา แนะนำ พัฒนาองค์กรและประยุกต์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรนั้นๆ ด้วยการเข้าไปลงมือทำงานร่วมกับองค์กรนั้นจริงๆ ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาอย่างยาวนาน

ที่ปรึกษาสามารถวิเคราะห์องค์กรในมิติต่างๆ เพื่อมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สอดคล้องกับทิศทาง และความต้องการขององค์กรได้

ที่ปรึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ตรงด้านพัฒนาองค์การ การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์มาอย่างยาวนาน

บุคลากรขององค์การจะได้ลงมือทำงานจริงร่วมกับที่ปรึกษา ซึ่งจะทำให้สามารถเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้จริงและต่อยอดเองได้ภายหลัง

Thitilak Consultant

TRAINING COURSE

คอร์สการฝึกอบรม พัฒนาและบริหารจัดการคน

Special offer !

1st April 2022

Register now and

GET YOUR TRAININGS DISCOUNT

Thitilak Consultant

OUR WORKS

ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเรา


ทีมที่ปรึกษาเข้าทำงานการปรับโครงสร้างองค์กร ณ ตึกเอ็มไพร์ทาวเวอร์สาทร


ภารกิจการเข้าพบท่านผู้แทนทูตสัมพันธ์ Mr.Phan Trong Thai และ คุณศร เลขาธิการสมาคมความสัมพันธ์ธุรกิจ

การทำ​ Explicit Knowledge​ OPL​ ในรูปแบบ​ VDO​ Clip​ ด้วย Smartphone @ กรมทางหลวง

Blogs

Thitilak Consultant

บทความดี ๆ น่าอ่านล่าสุด รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” ว่าด้วยเรื่องราวของแนวคิดใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนบทบาทของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกส่วน

10 April 2022

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มุ่งหวังความสำเร็จ

15 April 2022

บทบาทด้านการบริหารดาวเด่นในองค์การสำหรับผู้จัดการในสายงาน

20 April 2022

การบริหารการมาทำงานของพนักงาน

We are optimists who love to worktogether

Hotline

08-1374-4659

09-5456-9542

Line ID

0813744659

Address

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด
​เลขที่ 1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้อง 4703 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 101201 Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120

Thitilak Consultant Company Limited